УСТАВ

СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ "КУРЦХААР"

 

РАЗДЕЛ І - ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1. Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел, отделна от организационна форма на членовете си, която не прави разлика между националности, религия, пол и раси. Сдружението не отговаря за задълженията на учредителите и на впоследствие приетите членове. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 2. Наименованието е "Национален клуб "КУРЦХААР".

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Сдружението е в гр.Пловдив, обл.Пловдиска.

          /2/ Адресът на управление е: гр.Пловдив 4000, ул. "Иван Андонов" 22, ет. 3

 

СРОК

Чл. 4. Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

 

ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5. Сдружението се определя като сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел.

Чл. 6. При осъществяване на дейността си, Сдружението контактува с държавни органи и учреждения, неправителствени и др. Организации в страната и чужбина. Сдружението може да се асоциира и да членува в наши и международни организации, както и да приема такива за свои членове.

Чл. 7. Дейността на Сдружението се извършва въз основа на този Устав и вътрешен правилник на Сдружението, който ще се приеме след регистрацията му, както и въз основа на законите на Република България и приходите от нея се използват за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е: Развъждане на чистокръвни кучета от породата "ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР". Утвърждаване и издаване на родословна документация, правилници, програми, инструкции. Даване предложения за съдии по екстериор и изпитания. Организация и провеждане на киноложки прегледи, изложби и изпитания с присъждане на титли. Борба срещу незаконната търговия с кучета от тази порода. Организация на спортно - състезателна дейност. Издаване на киноложка литература и видео материали.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 9. Сдружението има за цели: Опазване, насърчаване и развитие на развъждането и отглеждането на чистокръвни кучета от породата "Германски Курцхаар", чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / и СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА КУРЦХААРА.

Чл. 10. Сдружението постига целите си чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от физически лица, търговски дружества, общински и държавни предприятия и учреждения, други сдружения и фондации от страната и чужбина, организиране на обществени прояви и мероприятия с цел информиране, представяне и постигане на целите си, както и други дейности, позволени от законите и други нормативни актове на РБългария.

 

СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 11. Средствата на Сдружението се набират от :

   1. Членски внос;

   2. Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица;

   3. Курсове и обучения, организирани от Сдружението;

   4. Средства от управление на имуществото на Сдружението, както и приходи от осъществяване на допълнителна стопанска дейност, в съответствие с чл. 8, 13, и чл. 14 от настоящия Устав.

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 12. Членският внос е в размер на 30 ( тридесет ) лева годишно, който се внася в брой в касата на Сдружението или платим по банков път в банковата сметка на Сдружението.

Чл. 13. За осъществяване на целите си, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която следва да бъде свързана с основния предмета на дейност на Сдружението, като използва приходите само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

Чл. 14. Стопанската дейност на Сдружението се подчинява на условията и по реда, определени с нормативните актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл. 15. Сдружението не разпределя печалба.

 

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от:

   1. Право на собственост и вещни права върху недвижими и движими вещи;

   2. Парични средства по банкови влогове;

   3. Права върху интелектуална собственост.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 17. Средствата на Сдружението се разходват изключително за постигане на целите му.

Чл. 18. Средствата на Сдружението са предназначени за:

   1. Организиране и провеждане на състезания, киноложки изложби, стажове, семинари, курсове и други прояви;

   2. Заплащане на щатни и хонорувани служители и преподаватели;

   3. Рекламна дейност, делови срещи и други;

   4. Средства, свързани с ежедневната дейност на Сдружението / кореспонденция, телефонни разговори, пътни разходи, канцеларски материали /.

Чл. 19. Набирането на средствата и тяхното разходване се извършва в съответствие с принципите, залегнали в този Устав и законите на РБългария.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 20. /1/ В срок до 30.02 на всяка календарна година УС съставя годишен счетоводен отчет.

            /2/ В същия срок изготвя и доклад за дейността на Сдружението.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 21. ОС и УС на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 22. Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалището на юридическото лице. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на неговите членове и може да притежава имущество.

 

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл. 23. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24. Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя на УС.

Чл. 25. По съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган, съответно - членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица.

 

УСТРОЙСТВО

Чл. 26. Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона. Сдружението може да има клонове и други структурни образувания /секции / и в други градове в страната и чужбина. Ръководителите на тези звена представляват юридическото лице с нестопанска цел за дейността на конкретното звено, с представителна власт, определена с решение на органа, който го създава.

Чл. 27. Клоновете се образуват с решение на Общото събрание на Сдружението.

 

1 2 3