РАЗДЕЛ ІІ - ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 28. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 29. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност по реда, да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на закона и този Устав, да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.

Чл. 30. Всеки член е длъжен:

   1. Да спазва разпоредбите на този Устав, да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението и участва активно в осъществяването на целите на Сдружението;

   2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие, да спомага за увеличаване на неговото имущество;

   3. Да участва в работата на ОС, да участва в подготовката на решения и да ги изпълнява добросъвестно, да предлага лица за избор в управителните и други органи, да избира и да бъде избиран в тях;

   4. Да заплаща дължимия съгласно този устав членски внос, както и да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в решение на върховния орган на Сдружението;

   5. Да издига авторитета на Сдружението, да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и уронват престижа и доброто име на Сдружението.

Чл. 31. За задължения на Сдружението членът отговаря само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 32. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица поради смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 33. Задълженията на членовете на Сдружението не могат да бъдат опрощавани, както и да се прихващат със задължение на Сдружението към друг негов член.

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

Чл. 34. Членството в Сдружението може да е:

   1. Обикновено;

   2. Почетно.

Чл. 35. Изискванията към членовете на Сдружението - физически лица са:

   1. Да нямат противообществени прояви и да не са криминално проявени, включително да не са следствени;

   2. Да са психически здрави;

   3. Да са лоялни към Сдружението;

   4. Да спазват изискванията и основните принципи на Устава на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология /.

Чл. 36. /1/ Почетен председател или почетен член на Сдружението може да стане физическо лице или организация с доказани заслуги за развитието на Сдружението.

           /2/ Утвърждаване на почетния председател или на член на Сдружението става по предложение на УС и се приема от ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл. 37. /1/ Нов член се приема от УС, въз основа на писмена молба отправена до УС на Сдружението, с изрично заявление, че приема целите на Сдружението, съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този Устав и в потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му. Кандидатите - юридически лица, представят с молбата преписи от документите за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

           /2/ Управителния съвет е длъжен да докладва молбата за членство на първото ОС на членовете. ОС на членовете на Сдружението утвърждава докладвания от УС прием на нов член чрез гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

           /3/ До утвърждаването на приема на нов член от ОС на Сдружението, този член има пълните права и задължения на редовен член на Сдружението.

Чл. 38. Асоциирането на Сдружението или членството му в други организации става с решение на ОС.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 39. /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става:

С едностранно писмено волеизявление от страна на члена на Сдружението до УС.

Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете - физически лица, респ. - с прекратяването на членовете юридически лица.

С изключването на член на Сдружението.

При отпадане - поради неплащане на две или повече вноски, системно неучастие в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на ОС, наличие на неизпълнение на изискванията на разпоредбата на чл. 36. Тези обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

           /2/ Лицата, чието членство е прекратено, нямат право да искат връщане на внесените до момента на прекратяването встъпителни и редовни членски вноски, нито да претендират дял от имуществото на Сдружението. Прекратилия членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Чл. 40 /1/ Решението за изключване по т. 3 на чл. 40 се взема от ОС.

При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо / при действия, нарушаващи разпоредбите на устава и вътрешния правилник, уронващи престижа и интересите на Сдружението, неговите членове и т. н. /

При системно неучастие в дейността на Сдружението.

           /2/ Предложеният за изключване член не гласува, но има право да участва в разискванията при неговото изключване.

           /3/ Предложения за изключване може да прави всеки от членовете, като ги отправя в писмен вид до УС на Сдружението.

           /4/ Управителният съвет е длъжен да докладва постъпилите предложения на първото заседание на ОС.

Чл. 41. Прекратяването на почетното членство в Сдружението става с решение на ОС по предложение на на УС на Сдружението или на 1/4 от членовете на ОС или по искане на почетния член с писмено заявление до УС, а ако е организация - с писмено заявление от управителния му орган или при прекратяване на дейността, след представен документ от съда.

Чл. 42. Прекратяването на асоциирането на Сдружението към други организации става с решение на ОС.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 43. Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание /ОС/, негов управителен орган е Управителния съвет /УС/.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 44. /1/ Общото събрание /ОС/ на Сдружението се състои от всички членове на Сдружението.

             /2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

             /3/ Членовете на Сдружението могат да упълномощят с нотариално заверено изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 45. ОС има следните правомощия:

Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;

Приема други вътрешни актове, включително правилниците и регламента на УС;

Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

Избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС;

Приема и изключва членове;

Взема решение за участие в други организации;

Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

Приема бюджета на Сдружението;

Взема решения за откриване и закриване на клонове;

Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски, в това число и встъпителната вноска;

Приема отчета за дейността на УС;

Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението или на решения на ОС;

Приема и изменя символите на Сдружението;

Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на недвижимо имущество, собственост на Сдружението, за сключване на договори за наем на недвижими имоти за срок по дълъг - от три години;

Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Чл. 46. Правата по т. 1, 4, 7, 8, 11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 47. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението, както и за всичките му членове.

 

1 2 3