СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 48. /1/ ОС се свиква най - малко веднъж годишно през първото шестмесечие от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

           /2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

           /3/ Поканата в писмен вид се изпраща от УС до всеки от членовете на Сдружението лично, също така се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и двете най-малко един месец преди насрочения ден за ОС. Поканата още се публикува в официалния интернет сайт на Сдружението и поне в едно национално ежемесечно списание с ловно - киноложка тематика.

           /4/ Към датата на изпращане на личната покана, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

КВОРУМ

Чл. 49. ОС се счита за законно, ако присъстват поне половината плюс един от всички членове. Ако не се образува необходимия кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

 

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 50. /1/ Всеки член на ОС, независимо дали е и учредител на Сдружението има право на един глас.

            /2/ Почетните членове - физически лица и юридически лица, имат право само на съвещателен глас, ОСВЕН ако същите не са избрани и за редовни членове на ОС.

            /3/ Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг / а /, или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително, до юридическите лица, в които той е управител, член на Управителния съвет или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            /4/ При процедури на гласуване, всеки член има право на един глас, като се допуска гласуване с нотариално заверено изрично писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от един член. Не се допуска преупълномощаване.

            /5/ Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, с изключение на решенията за приемане и изключване на членове, които се вземат с тайно гласуване.

Чл. 51. Решенията на ОС се вземат както следва:

Решенията по чл. 46, т. 1 и 7 - с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите;

Във всички останали случаи - с обикновено мнозинство /50% + 1 гласа /от присъстващите;

ОС не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен ако на събранието присъстват всички членове на Сдружението и те са съгласни въпросът да бъде разгледан.

 

КОНТРОЛ

Чл. 52. Всеки член на Сдружението, УС или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 53. Управителният съвет /УС/ се състои от пет физически лица - членове на Сдружението. Членовете на УС се избират от ОС за срок от пет години и могат да бъдат освобождавани предсрочно от ОС само:

По тяхна писмена молба;

При явна незаинтересованост, трайна / повече от 6 месеца / невъзможност за изпълнение на задълженията им или несправяне със задълженията им като членове на УС;

При извършване на действия или бездействия, сериозно увреждащи интересите или авторитета на Сдружението;

До избиране на нов УС старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 54. Правомощия на УС:

Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията Устава;

Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

Определя реда и организира дейността на Сдружението;

Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;

Одобрява назначаването на щатните и хонорованите сътрудници, както и техните задължения и възнаграждения;

Взема решения по всички други въпроси, които не са в компетентността на ОС.

Чл. 55. /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС.

            /2/ Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако не направи това в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на УС.

            /3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 55 т. 2 и 4 - от всички членове на УС.

            /4/ Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващи се считат и членовете, с които има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

            /5/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл. 56. Председателят на УС:

Представлява Сдружението пред всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни и общински органи, организации и учреждения. При невъзможност от негова страна - от друг упълномощен от УС свой член за всеки изричен случай;

Изпълнява решенията на УС и ОС;

Назначава щатните и хоноруваните сътрудници на Сдружението, определя техните задължения и възнаграждения;

Организира дейността на Сдружението;

Предлага на ОС информация за отпадналите членове на Сдружението;

Разпорежда се оперативно с финансовите средства и имуществото на Сдружението, съобразно с решенията на УС и ОС;

Председателят на УС няма право еднолично да се разпорежда и обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Сдружението.

Чл. 57. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на ОС. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му , но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Чл. 58. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите, като поемат разноските за това.

 

РАЗДЕЛ ІІІ - ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 59. Дейността на Сдружението се прекратява:

С решение на ОС;

С решение на Окръжния съд по седалището, когато:

- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

- е обявено в несъстоятелност;

- в други случаи определени в закона.

Чл. 60. Решението на съда за прекратяване по т. 2 от предходния член може да се постанови по иск на всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.

Чл. 61. В случаите на съдебно прекратяване, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 62. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 63. /1/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

            /2/ Ако ликвидатор не е определен от управителния орган, както и в случаите на чл. 13, ал. 1 т. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл. 64. Ликвидацията се извършва при спазване изискванията на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 65. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 66. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя от ликвидатора.

 

РАЗДЕЛ ІV - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 67. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай ,че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Чл. 68. Промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на Сдружението в регистрите на Пловдивски Окръжен съд, се възлага на Председателя на Управителния съвет.

Чл. 69. Списъкът на членовете, приели този Устав, да се счита за неразделна част от Устава.

 

1 2 3