Изпит за вродени качества
Т.А.N.

Изпит за ловна пригодност
T.W.C.