Устав

СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „КУРЦХААР“

 

РАЗДЕЛ І – ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1. Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел, отделна от организационна форма на членовете си, която не прави разлика между националности, религия, пол и раси. Сдружението не отговаря за задълженията на учредителите и на впоследствие приетите членове. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 2. Наименованието е „Национален клуб „КУРЦХААР“.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Сдружението е в гр.Пловдив, обл.Пловдиска.

/2/ Адресът на управление е: гр.Пловдив 4000, ул. „Иван Андонов“ 22, ет. 3

 

СРОК

Чл. 4. Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

 

ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5. Сдружението се определя като сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел.

Чл. 6. При осъществяване на дейността си, Сдружението контактува с държавни органи и учреждения, неправителствени и др. Организации в страната и чужбина. Сдружението може да се асоциира и да членува в наши и международни организации, както и да приема такива за свои членове.

Чл. 7. Дейността на Сдружението се извършва въз основа на този Устав и вътрешен правилник на Сдружението, който ще се приеме след регистрацията му, както и въз основа на законите на Република България и приходите от нея се използват за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е: Развъждане на чистокръвни кучета от породата „ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР“. Утвърждаване и издаване на родословна документация, правилници, програми, инструкции. Даване предложения за съдии по екстериор и изпитания. Организация и провеждане на киноложки прегледи, изложби и изпитания с присъждане на титли. Борба срещу незаконната търговия с кучета от тази порода. Организация на спортно – състезателна дейност. Издаване на киноложка литература и видео материали.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 9. Сдружението има за цели: Опазване, насърчаване и развитие на развъждането и отглеждането на чистокръвни кучета от породата „Германски Курцхаар“, чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / и СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА КУРЦХААРА.

Чл. 10. Сдружението постига целите си чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от физически лица, търговски дружества, общински и държавни предприятия и учреждения, други сдружения и фондации от страната и чужбина, организиране на обществени прояви и мероприятия с цел информиране, представяне и постигане на целите си, както и други дейности, позволени от законите и други нормативни актове на РБългария.

 

СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 11. Средствата на Сдружението се набират от :

1. Членски внос;

2. Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица;

3. Курсове и обучения, организирани от Сдружението;

4. Средства от управление на имуществото на Сдружението, както и приходи от осъществяване на допълнителна стопанска дейност, в съответствие с чл. 8, 13, и чл. 14 от настоящия Устав.

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 12. Членският внос е в размер на 30 ( тридесет ) лева годишно, който се внася в брой в касата на Сдружението или платим по банков път в банковата сметка на Сдружението.

Чл. 13. За осъществяване на целите си, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която следва да бъде свързана с основния предмета на дейност на Сдружението, като използва приходите само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

Чл. 14. Стопанската дейност на Сдружението се подчинява на условията и по реда, определени с нормативните актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл. 15. Сдружението не разпределя печалба.

 

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от:

1. Право на собственост и вещни права върху недвижими и движими вещи;

2. Парични средства по банкови влогове;

3. Права върху интелектуална собственост.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 17. Средствата на Сдружението се разходват изключително за постигане на целите му.

Чл. 18. Средствата на Сдружението са предназначени за:

1. Организиране и провеждане на състезания, киноложки изложби, стажове, семинари, курсове и други прояви;

2. Заплащане на щатни и хонорувани служители и преподаватели;

3. Рекламна дейност, делови срещи и други;

4. Средства, свързани с ежедневната дейност на Сдружението / кореспонденция, телефонни разговори, пътни разходи, канцеларски материали /.

Чл. 19. Набирането на средствата и тяхното разходване се извършва в съответствие с принципите, залегнали в този Устав и законите на РБългария.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 20. /1/ В срок до 30.02 на всяка календарна година УС съставя годишен счетоводен отчет.

/2/ В същия срок изготвя и доклад за дейността на Сдружението.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 21. ОС и УС на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 22. Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалището на юридическото лице. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на неговите членове и може да притежава имущество.

 

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл. 23. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24. Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя на УС.

Чл. 25. По съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган, съответно – членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица.

 

УСТРОЙСТВО

Чл. 26. Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона. Сдружението може да има клонове и други структурни образувания /секции / и в други градове в страната и чужбина. Ръководителите на тези звена представляват юридическото лице с нестопанска цел за дейността на конкретното звено, с представителна власт, определена с решение на органа, който го създава.

Чл. 27. Клоновете се образуват с решение на Общото събрание на Сдружението.

РАЗДЕЛ ІІ – ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 28. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 29. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност по реда, да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на закона и този Устав, да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.

Чл. 30. Всеки член е длъжен:

1. Да спазва разпоредбите на този Устав, да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението и участва активно в осъществяването на целите на Сдружението;

2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие, да спомага за увеличаване на неговото имущество;

3. Да участва в работата на ОС, да участва в подготовката на решения и да ги изпълнява добросъвестно, да предлага лица за избор в управителните и други органи, да избира и да бъде избиран в тях;

4. Да заплаща дължимия съгласно този устав членски внос, както и да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в решение на върховния орган на Сдружението;

5. Да издига авторитета на Сдружението, да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и уронват престижа и доброто име на Сдружението.

Чл. 31. За задължения на Сдружението членът отговаря само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 32. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица поради смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 33. Задълженията на членовете на Сдружението не могат да бъдат опрощавани, както и да се прихващат със задължение на Сдружението към друг негов член.

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

Чл. 34. Членството в Сдружението може да е:

1. Обикновено;

2. Почетно.

Чл. 35. Изискванията към членовете на Сдружението – физически лица са:

1. Да нямат противообществени прояви и да не са криминално проявени, включително да не са следствени;

2. Да са психически здрави;

3. Да са лоялни към Сдружението;

4. Да спазват изискванията и основните принципи на Устава на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология /.

Чл. 36. /1/ Почетен председател или почетен член на Сдружението може да стане физическо лице или организация с доказани заслуги за развитието на Сдружението.

/2/ Утвърждаване на почетния председател или на член на Сдружението става по предложение на УС и се приема от ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл. 37. /1/ Нов член се приема от УС, въз основа на писмена молба отправена до УС на Сдружението, с изрично заявление, че приема целите на Сдружението, съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този Устав и в потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му. Кандидатите – юридически лица, представят с молбата преписи от документите за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

/2/ Управителния съвет е длъжен да докладва молбата за членство на първото ОС на членовете. ОС на членовете на Сдружението утвърждава докладвания от УС прием на нов член чрез гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/3/ До утвърждаването на приема на нов член от ОС на Сдружението, този член има пълните права и задължения на редовен член на Сдружението.

Чл. 38. Асоциирането на Сдружението или членството му в други организации става с решение на ОС.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 39. /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става:

С едностранно писмено волеизявление от страна на члена на Сдружението до УС.

Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете – физически лица, респ. – с прекратяването на членовете юридически лица.

С изключването на член на Сдружението.

При отпадане – поради неплащане на две или повече вноски, системно неучастие в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на ОС, наличие на неизпълнение на изискванията на разпоредбата на чл. 36. Тези обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

/2/ Лицата, чието членство е прекратено, нямат право да искат връщане на внесените до момента на прекратяването встъпителни и редовни членски вноски, нито да претендират дял от имуществото на Сдружението. Прекратилия членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Чл. 40 /1/ Решението за изключване по т. 3 на чл. 40 се взема от ОС.

При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо / при действия, нарушаващи разпоредбите на устава и вътрешния правилник, уронващи престижа и интересите на Сдружението, неговите членове и т. н. /

При системно неучастие в дейността на Сдружението.

/2/ Предложеният за изключване член не гласува, но има право да участва в разискванията при неговото изключване.

/3/ Предложения за изключване може да прави всеки от членовете, като ги отправя в писмен вид до УС на Сдружението.

/4/ Управителният съвет е длъжен да докладва постъпилите предложения на първото заседание на ОС.

Чл. 41. Прекратяването на почетното членство в Сдружението става с решение на ОС по предложение на на УС на Сдружението или на 1/4 от членовете на ОС или по искане на почетния член с писмено заявление до УС, а ако е организация – с писмено заявление от управителния му орган или при прекратяване на дейността, след представен документ от съда.

Чл. 42. Прекратяването на асоциирането на Сдружението към други организации става с решение на ОС.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 43. Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание /ОС/, негов управителен орган е Управителния съвет /УС/.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 44. /1/ Общото събрание /ОС/ на Сдружението се състои от всички членове на Сдружението.

/2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

/3/ Членовете на Сдружението могат да упълномощят с нотариално заверено изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 45. ОС има следните правомощия:

Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;

Приема други вътрешни актове, включително правилниците и регламента на УС;

Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

Избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС;

Приема и изключва членове;

Взема решение за участие в други организации;

Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

Приема бюджета на Сдружението;

Взема решения за откриване и закриване на клонове;

Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски, в това число и встъпителната вноска;

Приема отчета за дейността на УС;

Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението или на решения на ОС;

Приема и изменя символите на Сдружението;

Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на недвижимо имущество, собственост на Сдружението, за сключване на договори за наем на недвижими имоти за срок по дълъг – от три години;

Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Чл. 46. Правата по т. 1, 4, 7, 8, 11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 47. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението, както и за всичките му членове.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 48. /1/ ОС се свиква най – малко веднъж годишно през първото шестмесечие от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата в писмен вид се изпраща от УС до всеки от членовете на Сдружението лично, също така се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и двете най-малко един месец преди насрочения ден за ОС. Поканата още се публикува в официалния интернет сайт на Сдружението и поне в едно национално ежемесечно списание с ловно – киноложка тематика.

/4/ Към датата на изпращане на личната покана, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

КВОРУМ

Чл. 49. ОС се счита за законно, ако присъстват поне половината плюс един от всички членове. Ако не се образува необходимия кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

 

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 50. /1/ Всеки член на ОС, независимо дали е и учредител на Сдружението има право на един глас.

/2/ Почетните членове – физически лица и юридически лица, имат право само на съвещателен глас, ОСВЕН ако същите не са избрани и за редовни членове на ОС.

/3/ Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг / а /, или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен, включително, до юридическите лица, в които той е управител, член на Управителния съвет или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/4/ При процедури на гласуване, всеки член има право на един глас, като се допуска гласуване с нотариално заверено изрично писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от един член. Не се допуска преупълномощаване.

/5/ Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, с изключение на решенията за приемане и изключване на членове, които се вземат с тайно гласуване.

Чл. 51. Решенията на ОС се вземат както следва:

Решенията по чл. 46, т. 1 и 7 – с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите;

Във всички останали случаи – с обикновено мнозинство /50% + 1 гласа /от присъстващите;

ОС не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен ако на събранието присъстват всички членове на Сдружението и те са съгласни въпросът да бъде разгледан.

 

КОНТРОЛ

Чл. 52. Всеки член на Сдружението, УС или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 53. Управителният съвет /УС/ се състои от пет физически лица – членове на Сдружението. Членовете на УС се избират от ОС за срок от пет години и могат да бъдат освобождавани предсрочно от ОС само:

По тяхна писмена молба;

При явна незаинтересованост, трайна / повече от 6 месеца / невъзможност за изпълнение на задълженията им или несправяне със задълженията им като членове на УС;

При извършване на действия или бездействия, сериозно увреждащи интересите или авторитета на Сдружението;

До избиране на нов УС старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 54. Правомощия на УС:

Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията Устава;

Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

Определя реда и организира дейността на Сдружението;

Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;

Одобрява назначаването на щатните и хонорованите сътрудници, както и техните задължения и възнаграждения;

Взема решения по всички други въпроси, които не са в компетентността на ОС.

Чл. 55. /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС.

/2/ Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако не направи това в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на УС.

/3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 55 т. 2 и 4 – от всички членове на УС.

/4/ Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващи се считат и членовете, с които има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

/5/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл. 56. Председателят на УС:

Представлява Сдружението пред всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни и общински органи, организации и учреждения. При невъзможност от негова страна – от друг упълномощен от УС свой член за всеки изричен случай;

Изпълнява решенията на УС и ОС;

Назначава щатните и хоноруваните сътрудници на Сдружението, определя техните задължения и възнаграждения;

Организира дейността на Сдружението;

Предлага на ОС информация за отпадналите членове на Сдружението;

Разпорежда се оперативно с финансовите средства и имуществото на Сдружението, съобразно с решенията на УС и ОС;

Председателят на УС няма право еднолично да се разпорежда и обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Сдружението.

Чл. 57. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на ОС. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му , но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Чл. 58. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите, като поемат разноските за това.

 

РАЗДЕЛ ІІІ – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 59. Дейността на Сдружението се прекратява:

С решение на ОС;

С решение на Окръжния съд по седалището, когато:

– извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

– е обявено в несъстоятелност;

– в други случаи определени в закона.

Чл. 60. Решението на съда за прекратяване по т. 2 от предходния член може да се постанови по иск на всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.

Чл. 61. В случаите на съдебно прекратяване, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 62. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 63. /1/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/2/ Ако ликвидатор не е определен от управителния орган, както и в случаите на чл. 13, ал. 1 т. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл. 64. Ликвидацията се извършва при спазване изискванията на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 65. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 66. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя от ликвидатора.

 

РАЗДЕЛ ІV – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 67. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай ,че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Чл. 68. Промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на Сдружението в регистрите на Пловдивски Окръжен съд, се възлага на Председателя на Управителния съвет.

Чл. 69. Списъкът на членовете, приели този Устав, да се счита за неразделна част от Устава.